Obchodní podmínky internetového obchodu GASTRONOM98.cz

Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu je společnost :

GASTRONOM 98 , s.r.o. ,IČO : 26317427 , se sídlem Jateční 34,   301 00 Plzeň , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu Plzeň , oddíl C , vložka 13121 , tel.: 377 456 696, email : obchod@gastronom98.cz, (dále jen prodávající )

Adresa provozovny je : Jateční 34 , 301 00 Plzeň

Kupujícím je fyzická (OSVČ) nebo právnická osoba (IČ) , která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.gastronom98.cz (dále jen kupující).

Tento internetový obchod nabízí výrobky kupujícím , kteří jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky) .

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.12.2016

Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

Předmět smlouvy 

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu gastronom98.cz  tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace,sestavení nebo montáž dodávaného zboží. V případě zakoupení zboží které toto vyžadují, lze po dohodě tyto služby poskytnout

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu    gastronom98.cz jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží.

Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

 

                                                 Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu, jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a telefonní číslo.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Práva a povinnosti prodávajícího

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Poštovné a balné

Poštovné a balné činí 150 Kč bez DPH, k přepravě zásilek využíváme přepravní společnost PPL nebo TOPTRANS. Platí pouze u nového zboží!

Zboží objednané v sekci GASTROBAZAR / použité zboží , vyúčtuje přepravu přepravní společnost dle skutečných nákladu na přepravu! 

Převzetí zboží

Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne potvrzení. V případě, že zboží je nutno objednat a není možné dodržet termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude tento termín upřesněn. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě zrušení objednávky Vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení.

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Prohlídka zboží

Kupující je povinen prohlédnout si řádně zboží s vynaložením odborné péče a to podle možností co nejdříve po přechodu „nebezpečí škody na zboží“ na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu „nebezpečí škody na zboží“ na něj, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zakoupené zboží nelze vrátit ani vyměnit!

Po dohodě možno vrátit zakoupené zboží do 14 dnů od dodání za storno poplatek 25% z pořizovací ceny. 

Reklamace

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na emailové adrese nebo telefonicky

GASTRONOM 98 spol. s r.o.
Jateční 34, 326 00 Plzeň
obchod@gastronom98.cz
Tel.: 602 296 161, 37 74 56 696

 

Zboží, které je poškozené přepravou je nutné řešit reklamací s přepravcem při převzetí zboží.

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

Poškození přepravou je možné reklamovat  do 24 h od převzetí balíku !!!!

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k  reklamovanému  zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení firmě GASTRONOM 98.

 Servis provádíme formou smluvních partnerů. Je-li zboží v záruce , můžou opravy  provádět jen mechanici firmy GASTRONOM 98 anebo předem dohodnutí smluvní partneři. Při zásahu jinou osobou zaniká nárok na záruku výrobku.

Na dodané dílo či kusovou dodávku je poskytována záruka 12 měsíců. Firma GASTRONOM98 nemá smluvní garanční povinnost v případech, kdy zařízení bylo nevhodně skladováno, byly bez souhlasu dodavatele provedeny úpravy na zařízení či konstrukci stroje, byl používán k jiným účelům, než pro které byl konstruován, nebyly dodrženy podmínky pro provozování a údržbu uvedených v manuálech, v případech kdy lze závadu odstranit pouhým uživatelským nastavením nebo seřízením zařízení, dále v případech nevhodných parametrů médií (voda, plyn,elektrický proud)

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávným používáním a chybnou údržbou výrobku , včetně škod vzniklých  v důsledku přepětí nebo nedostatečného napětí. Běžně opotřebitelné díly jako např .: žárovky  , těsnění , sondy ,kliky dveří , signální diody , filtry , řemeny ,pojezdová kola, pomocné díly  zařízení a spotřební materiál , stejně jako  poškození SKLA a jiných pomocných částí zařízení jsou ZE ZÁRUKY VYLOUČENY !!!! 

Na použité a repasované zboží z gastrobazaru a výstav se vztahují odlišné záruční podmínky než na nové zboží. Na použité a repasované zboží z gastrobazaru se nevztahuje záruka na mechanické části jako jsou např.: řezné kotouče, míchadla , mechanické čerpadla, varné plotny a hořáky, dávkovače porcí, smažicí vany, vložky kotle, výparníky u vitrín a na části těsnící, ovládací a světelné jako jsou např.:zářivky a žárovky , těsnění, sklo , relé , termostaty, kohouty , hadice, elektroinstalace, rozvody řemenů, gumové a pryžové díly a kliky otevírání. Záruka na použité a repasované zboží z gastrobazaru se vztahuje na elektroniku a elektromechanické části , motory a kompresory jako jsou např.:kompresory a agregáty u chlazení , motory a kompresory strojů a robotů, elektronické ovládání strojů a robotů, ventilátory a topná tělesa.

Záruka se nevztahuje na náklady spojené s přepravou reklamovaného zboží nebo na náklady spojené s cestovným techniků za účelem záruční opravy a na práci spojenou s výměnou nebo opravou vadných dílů , které jsou v záruce.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Ochrana osobních dat

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.. Zákazník registrací dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky.

Závěrečná ustanovení

Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Ceny uvedené v katalogu , platí pouze při nákupu prostřednictvím gastronom98.cz !

Tento web používá „technické“ soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek a nelze je v našem systému vypnout.